สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

        พันธกิจเพื่อคนพิการ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการที่ลงทะเบียนไว้ประมาณ 2 ล้านคน ซึ่งผู้พิการเหล่านี้จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่สามารถหาเลี้ยงชีพและช่วยเหลือตนเองได้ พันธกิจเพื่อคนพิการ ซึ่งก่อตั้งโดยคริสเตียนผู้พิการกลุ่มเล็กๆในสังคม จึงต้องแสวงหาหนทางในการดำเนินชีวิตด้วยการสร้างอาชีพของตนเองขึ้นมา โดยไม่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแต่เพียงฝ่ายเดียว

        Our Mission

  • ประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดให้ผู้พิการ
  • ส่งเสริมให้ผู้พิการมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
  • พัฒนาสร้างสรรอาชีพใหม่ๆให้แก่ผู้พิการตามความเหมาะสมและพึ่งพาตนเองได้
  • ให้ความรู้แก่ผู้พิการ ทั้งด้านจิตวิญญาณ การทำงาน และการอยู่ร่วมกับคนอื่นๆในสังคม
  • แบ่งปันความช่วยเหลือให้แก่เพื่อนผู้พิการและเด็กยากไร้คนอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำงานได้

       ปรัชญาของเรา

วันนี้ขอเพียงแค่ได้รับโอกาสจากท่านในการประกอบอาชีพ  เราก็สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้โดยไม่ต้องเป็นภาระ ดังคำกล่าวที่ว่า "ช่วยคนพิการให้ถูกวิธี คือช่วยเราให้มีอาชีพ"     

 

 

      พันธกิจในการเริ่มต้น

เงินทุนคือความจำเป็นอันดับแรกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะที่นี่..เราไม่ได้ขอรับเงินบริจาคและความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือภาคเอกชน  พันธกิจของเราจึงเริ่มต้นด้วยการหาเงินทุนจากการขายคุกกี้พระพร เพื่อนำรายได้มาร่วมสนับสนุน "โครงการสร้างอาชีพให้ผู้พิการ"  การให้โอกาสและสนับสนุนอาชีพที่เราทำ คือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุด

 

  

ที่นี่..พวกเราอยู่ร่วมกันด้วยความรักได้หนุนใจกัน ได้นมัสการและอธิษฐานให้คนอื่นๆอยู่เสมอ

 

            

ความพิการไม่อาจหยุดพวกเราได้ 

Give Us The Opportunity

view